หนังสือหุ้น อ่านฟรี รวมเทคนิค ทำกำไร วิเคราะห์งบการเงิน ลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง PDF

หนังสือสำหรับการวิเคราะห์หุ้น โดยเฉพาะการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับคนที่เริ่มลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับมือใหม่ที่ต้องรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นคือ การวิเคราะห์งบ นักลงทุนมือใหม่ ต้องสนใจกับพื้นฐานของกิจการ หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการลงทุนพื้นฐานของกิจการที่ถูกต้อง

เนื้อหาเบื้องต้นของหนังสือมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทจดทะเบียน

 • ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน
 • ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน
 • ประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงินที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์
 • ประเภทของงบการเงินที่ผู้ลงทุนควรรู้จัก
 • หลักเกณฑ์การจัดทำและเปิดเผยงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน
 • แหล่งข้อมูลที่สำคัญในการศึกษางบการเงินของบริษัทจดทะเบียน

ประเภทของงบการเงิน

 • งบดุล
 • งบกำไรขาดทุน
 • งบกระแสเงินสด

การวิเคราะห์งบการเงินที่มี่ผลต่อการติดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์

 • รูปแบบการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย์
 • การวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
 • การแบ่งประเภทอัตราส่วนทางการเงิน
 • ข้อจำกัดในการใช้อัตราส่วนทางการเงิน