SWIFT CODE ธนาคารไทย

SWIFT CODE คือ รหัสธนาคาร ใช้สำหรับโอนเงินระหว่างประเทศ โอนจากบัญชีธนาคารของเราไปยังบัญชีธนาคารประเทศอื่น ซึ่งรหัสธนาคารแต่ละธนาคารถูกกำหนดโดยองค์การระหว่างประเทศ องค์กร Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) เป็นผู้ลงทะเบียนรหัส เพื่อใช้ระบุชื่อและสาขาของแต่ละธนาคาร โดยทุกธนาคารจะมี SWIFT CODE ตายตัว ตามมาตรฐาน ISO 9362

SWIFT CODE มีความสำคัญในการโอนเงินเข้าบัญชี Forex สำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้บริการโบรกเกอร์ซึ่งไม่รองรับ การฝาก-ถอน จากธนาคารในประเทศไทย จำเป็นต้องทราบ SWIFT CODE ในการโอนเงินสู่เข้าบัญชีเทรด โดยมีรายละเอียด SWIFT CODE ของธนาคารในประเทศไทย ดังต่อไปนี้

SWIFT CODE ธนาคารกรุงไทย

1 SWIFT CODE ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย

 • SWIFT CODE : KRTHTHBK
 • ชื่อเต็มธนาคาร : Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB)
 • เบอร์โทรธนาคาร : 02-255-2222
 • เว็บไซต์ธนาคาร : http://www.ktb.co.th

 

SWIFT CODE ธนาคารไทยพาณิชย์

2 SWIFT CODE ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

 • SWIFT CODE : SICOTHBK
 • ชื่อเต็มธนาคาร : Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB)
 • เบอร์โทรธนาคาร : 02-544-1000
 • เว็บไซต์ธนาคาร : http://www.scb.co.th

 

SWIFT CODE ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

3 SWIFT CODE ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • SWIFT CODE : AYUDTHBK
 • ชื่อเต็มธนาคาร : Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY)
 • เบอร์โทรธนาคาร : 02-296-2000
 • เว็บไซต์ธนาคาร : http://www.krungsri.com

 

SWIFT CODE ธนาคารกสิกรไทย

4 SWIFT CODE ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย

 • SWIFT CODE : KASITHBK
 • ชื่อเต็มธนาคาร : KASIKORNBANK Public Company Limited (KBANK)
 • เบอร์โทรธนาคาร : 02-222-0000
 • เว็บไซต์ธนาคาร : http://www.kasikornbank.com

 

SWIFT CODE ธนาคารออมสิน

5 SWIFT CODE ธนาคารออมสิน

ธนาคารกสิกรไทย

 • SWIFT CODE : GSBATHBK
 • ชื่อเต็มธนาคาร : GOVERNMENT SAVINGS BANK (GSB)
 • เบอร์โทรธนาคาร : 02-299-8012
 • เว็บไซต์ธนาคาร : https://www.gsb.or.th/

 

SWIFT CODE ธนาคารกรุงเทพ

6 SWIFT CODE ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ

 • SWIFT CODE : BKKBTHBK
 • ชื่อเต็มธนาคาร : Bangkok Bank Public Company Limited (BBL)
 • เบอร์โทรธนาคาร : 02-645-5555
 • เว็บไซต์ธนาคาร : http://www.bangkokbank.com

 

SWIFT CODE ธนาคารทหารไทย

7 SWIFT CODE ธนาคารทหารไทย

ธนาคารทหารไทย

 • SWIFT CODE : TMBKTHBK
 • ชื่อเต็มธนาคาร : TMB Bank Public Company Limited (TMB)
 • เบอร์โทรธนาคาร : 02-299-1558
 • เว็บไซต์ธนาคาร : https://www.ttbbank.com/th

 

SWIFT CODE ธนาคาร UOB

8 SWIFT CODE ธนาคาร UOB

ธนาคาร UOB

 • SWIFT CODE : UOVBTHBK
 • ชื่อเต็มธนาคาร : United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited
 • เบอร์โทรธนาคาร : 02-093-5071 ต่อ 74
 • เว็บไซต์ธนาคาร : http://www.uob.co.th

 

SWIFT CODE ธนาคารธนชาติ

9 SWIFT CODE ธนาคารธนชาติ

ธนาคารธนชาติ

 • SWIFT CODE : THBKTHBK
 • ชื่อเต็มธนาคาร : Thanachart Bank PCL (TBANK)
 • เบอร์โทรธนาคาร : 02-217-8000
 • เว็บไซต์ธนาคาร : http://www.thanachartbank.co.th

 

SWIFT CODE ธนาคาร ธกส.

10 SWIFT CODE ธนาคาร ธกส

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 • SWIFT CODE : BAABTHBK
 • ชื่อเต็มธนาคาร : Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC)
 • เบอร์โทรธนาคาร : 02-558-6555
 • เว็บไซต์ธนาคาร : https://www.baac.or.th/th/index.php

 

SWIFT CODE ธนาคาร CIMB

11 SWIFT CODE ธนาคาร CIMB

ธนาคาร CIMB

 • SWIFT CODE : UBOBTHBK
 • ชื่อเต็มธนาคาร : CIMB Thai Bank PCL (CIMB)
 • เบอร์โทรธนาคาร : 02-626-7777
 • เว็บไซต์ธนาคาร : http://www.cimbthai.com

 

SWIFT CODE ธนาคารเกียรตินาคิน

12 SWIFT CODE ธนาคารเกียรตินาคิน

ธนาคารเกียรตินาคิน

 • SWIFT CODE : KKPBTHBK
 • ชื่อเต็มธนาคาร : KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
 • เบอร์โทรธนาคาร : 02-165-5555
 • เว็บไซต์ธนาคาร : http://www.kkpfg.com